Skip to content

Gebruiksvoorwaarden van Plugnotes

Publicatiedatum: 01/06/2023

Inwerkingtredingsdatum: 01/07/2023

 

Dit document bevat de voorwaarden die de toegang en het gebruik van onze software-oplossing als dienst (SaaS) regelen in een professionele context. Plugnotes is een plug-and-play platform dat werkstromen digitaliseert voor bedrijven. Ons doel is om onze klanten te helpen hun operationele processen te optimaliseren, zowel intern als met externe belanghebbenden, op een snelle en flexibele manier. In tegenstelling tot traditionele en gespecialiseerde ERP-oplossingen vereist Plugnotes geen technische expertise of grote investeringen. Het integreert gemakkelijk met andere oplossingen om een complete ervaring van werkstroomoptimalisatie te bieden. Onze web- en mobiele applicatie stelt u in staat om zelf formulieren en digitale databases te configureren om de verzameling en opvolging van gegevens en bestanden te vereenvoudigen, ter vervanging van inefficiënte papiergebaseerde processen, transcriptie en Excel-sheets.

 

Gebruiksvoorwaarden en partijen

Deze gebruiksvoorwaarden (hierna "Voorwaarden") regelen de toegang en het gebruik van onze website, applicatie, software en diensten (hierna "Diensten" of "Onze Dienst"). De gebruiksvoorwaarden vormen een overeenkomst tussen Plugnotes SA, een in België gevestigd bedrijf te 1490 Court-Saint-Etienne, Clos du Beau Ruisseau 7, en uw bedrijf. Door toegang te verkrijgen tot of gebruik te maken van onze Diensten, erkent u dat u namens uw bedrijf instemt met deze Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, bent u niet gemachtigd om toegang te verkrijgen tot of gebruik te maken van onze Diensten.

 

Uw gegevens en de verleende toestemmingen

Door gebruik te maken van onze Diensten kan uw bedrijf ons bestanden, inhoud, berichten en andere gegevens verstrekken (hierna "Uw gegevens"). Uw gegevens blijven uw eigendom en Plugnotes claimt er geen eigendom over, behalve beperkte rechten die nodig zijn om onze Diensten te leveren en te optimaliseren.

Deze beperkte rechten omvatten hosting, back-up en mogelijk delen van uw gegevens. Door onze Diensten te gebruiken, verleent u ons toestemming om deze handelingen uit te voeren. We kunnen ook samenwerken met vertrouwde derden en partners, en u machtigt ons om de nodige rechten aan hen te verlenen om de levering van onze Diensten te vergemakkelijken.

U stemt ermee in dat deze rechten en licenties kosteloos zijn.

Uw gegevens worden opgeslagen in Duitsland. Door de Service te gebruiken, erkent u dat elektronische communicatie, inclusief uw abonneegegevens en inhoud, via computer- en netwerksystemen van Plugnotes die zich op verschillende locaties bevinden, kunnen worden verzonden.

 

Uw verantwoordelijkheden

Uw bedrijf is zelf verantwoordelijk voor zijn gedrag en het gebruik van uw gegevens, inclusief elke vrijwillige gegevensdeling met derden.

Gelieve geen inhoud te kopiëren, over te dragen, te downloaden of te delen als u niet over de nodige rechten beschikt om dit te doen. Het is van cruciaal belang om de intellectuele eigendomsrechten van anderen te respecteren.

Plugnotes aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor inhoud die via onze Diensten wordt gepubliceerd en gedeeld.

Om de veiligheid van uw account te waarborgen, zorg ervoor dat u uw wachtwoord vertrouwelijk houdt en uw accountinformatie up-to-date houdt. Deel uw accountgegevens niet met anderen en sta geen ongeautoriseerde gebruikers toegang tot uw account toe.

U mag onze Diensten alleen gebruiken in overeenstemming met de geldende wetten, inclusief exportcontrolevoorschriften.

Tot slot zijn onze Diensten niet bedoeld voor gebruik door personen jonger dan 15 jaar. Door toegang te verkrijgen tot en gebruik te maken van onze Diensten bevestigt u dat uw bedrijf bestaat uit personen ouder dan 15 jaar.

 

De software

Onze Diensten omvatten de mogelijkheid om de clientsoftware te downloaden (de "Software"), die automatische updates kan ontvangen. Door deze Voorwaarden na te leven, verlenen wij uw bedrijf een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare en herroepbare licentie om de Software uitsluitend te gebruiken om toegang te verkrijgen tot onze Diensten.

 

Onze rechten

Deze Voorwaarden dragen geen enkel recht, titel of belang over aan de Diensten, de inhoud van andere gebruikers, de merken, logo's en andere merkelementen van Plugnotes.

 

Auteursrecht

We respecteren de intellectuele eigendom van anderen en vragen u hetzelfde te doen. Als u van mening bent dat enige inhoud inbreuk maakt op het auteursrecht, neem dan contact met ons op, en we zullen handelen in overeenstemming met de geldende wetten. We kunnen vermeende inbreukmakende inhoud verwijderen of uitschakelen en accounts van herhaalde overtreders beëindigen.

 

Betaalde diensten

Facturen voor onze Diensten zijn verschuldigd en betaalbaar binnen 10 dagen na de factuurdatum. Uw bedrijf is verantwoordelijk voor tijdige betaling van alle afgenomen diensten. Indien de betaling niet binnen de aangegeven termijn wordt ontvangen, behoudt Plugnotes zich het recht voor om de toegang tot de Diensten op te schorten of te beëindigen totdat de betaling is ontvangen.

In geval van laattijdige betaling stemt uw bedrijf ermee in om rente te betalen over het onbetaalde bedrag tegen een tarief van 1% per maand of het maximaal toegestane tarief volgens de wet, waarbij het laagste tarief geldt. De rente wordt berekend vanaf de oorspronkelijke factuurdatum tot ontvangst van de volledige betaling.

Om rekening te houden met marktvariaties behoudt Plugnotes zich het recht voor om de tarieven van zijn Diensten jaarlijks aan te passen. De jaarlijkse prijsindexering zal gebaseerd zijn op een erkende prijsindex, zoals de Consumentenprijsindex (CPI) of andere relevante index. We zullen u ten minste 30 dagen van tevoren informeren over elke prijsaanpassing, waarbij de nieuwe tariefstructuur wordt gespecificeerd. Door onze Diensten te blijven gebruiken na de inwerkingtreding van de prijsaanpassing, stemt u in met de nieuwe tarieven.

 

Beëindigingsvoorwaarden

Uw abonnement op onze Diensten wordt jaarlijks automatisch verlengd, tenzij u uw intentie om op te zeggen kenbaar maakt. Om het abonnement op te zeggen, moet uw bedrijf Plugnotes schriftelijk op de hoogte stellen ten minste 2 maanden vóór de vernieuwingsdatum. Zo niet, dan wordt het abonnement automatisch met een jaar verlengd.

Bij beëindiging behoudt uw bedrijf toegang tot de Diensten tot het einde van de lopende abonnementsperiode. Het is uw verantwoordelijkheid om de benodigde gegevens vóór de beëindigingsdatum te exporteren, omdat de toegang tot de Diensten na die datum wordt opgeschort.

Indien Plugnotes van plan is om uw toegang tot de Diensten om redenen anders dan niet-betaling of schending van deze Voorwaarden te beëindigen of op te schorten, geven wij u ten minste 30 dagen van tevoren een bericht om de situatie te corrigeren vóór beëindiging.

 

Geschillenbeslechting

We geven de voorkeur aan het oplossen van problemen zonder formele juridische procedures. Voordat u een klacht indient tegen Plugnotes, gaat u ermee akkoord om ons te schrijven op contact@plugnotes.com om te proberen het geschil informeel op te lossen door contact met ons op te nemen via e-mail. Als een geschil niet binnen 30 dagen na indiening wordt opgelost, kunnen u of Plugnotes een formele procedure starten.

U en Plugnotes zijn het erover eens dat elke gerechtelijke procedure met betrekking tot deze Voorwaarden of de Diensten zal worden voorgelegd aan de Rechtbank van Koophandel te Brussel, België, en u stemt in met de jurisdictie van deze rechtbank. Als u echter in een land woont (bijvoorbeeld een EU-lidstaat) waar de lokale wetten consumenten toestaan geschillen aan regionale rechtbanken voor te leggen, heeft dit artikel geen invloed op uw rechten onder die wetten.

 

Toepasselijk recht

Deze Voorwaarden worden beheerst door het Belgische recht. In sommige landen (inclusief EU-lidstaten) kunnen consumentencontracten worden beheerst door nationale wetten van het land van de klant. In dat geval hebben lokale wetten voorrang boven deze bepaling.

 

Volledige overeenkomst

Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen uw bedrijf en Plugnotes met betrekking tot het onderwerp van deze Voorwaarden. Ze vervangen elke eerdere overeenkomst of voorwaarde met betrekking tot het onderwerp van deze Voorwaarden.

 

Afstand van recht, deelbaarheid en overdracht

 

Het feit dat Plugnotes geen gebruik maakt van een bepaling betekent geenszins dat het bedrijf afstand doet van het recht om deze op een later tijdstip toe te passen. Als een bepaling onuitvoerbaar wordt geacht, blijven de andere bepalingen van de Voorwaarden van kracht en wordt een uitvoerbare bepaling die zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke bedoeling komt, vervangen. U kunt de rechten die u krachtens deze Voorwaarden zijn verleend, niet overdragen en elke poging hiertoe zal nietig zijn. Plugnotes behoudt zich het recht voor om zijn rechten over te dragen aan gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen of andere rechtverkrijgenden, indien dit nodig is voor het leveren van de Diensten.

 

Updates

We kunnen deze Voorwaarden herzien om weer te geven:

(a) wettelijke wijzigingen;

(b) nieuwe regelgevende vereisten;

(c) verbeteringen of wijzigingen in onze Diensten.

Als een update invloed heeft op uw gebruik van de Diensten of uw rechten als gebruiker, zullen we u ten minste 30 dagen van tevoren op de hoogte stellen van de ingangsdatum per e-mail naar het aan uw account gekoppelde adres of via een melding in het product.

Als u het niet eens bent met de updates, kunt u uw account sluiten vóór de ingangsdatum. In dat geval bieden we u een evenredige restitutie op basis van vooruitbetaalde bedragen voor de Diensten en de sluitingsdatum van uw account. Door toegang te blijven verkrijgen tot of gebruik te maken van onze Diensten na de ingangsdatum van de herziene Voorwaarden, stemt u in met de nieuwe Voorwaarden.